Burda Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego i Mieszkaniowego Sp. z o.o. realizuje projekt pt.

„Ergonomia wśród pracowników budowlanych”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest wdrożenie programu ukierunkowanego na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka mogących prowadzić do bierności zawodowej w Burda Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego i Mieszkaniowego Sp. z o.o. z uwzględnieniem działań szkoleniowych. Modernizacja stanowisk pracy oraz szkolenia pozwolą na zredukowanie czynników mogących powodować u pracowników dolegliwości zdrowotne związane z układem mięśniowo-szkieletowym, oddechowym oraz narządem słuchu. Pracownicy zostaną przeszkoleni z radzenia sobie z niekorzystnymi czynnikami zdrowia zidentyfikowanymi w związku z pracą, tak by ograniczyć ich negatywny wpływ na organizm. Programem objęci będą pracownicy - 16 osób w tym 2 kobiety i 14 mężczyzn. W ramach projektu stanowiska pracy zostaną wyposażone w ergonomiczny i ponadstandardowy sprzęt w zależności od potrzeb wykazanych w Analizie.

Projekt będzie realizowany od 01.01.2023r. do 12.09.2023r. na terenie całego województwa śląskiego.

Wartość Projektu: 397 905,53 PLN
w tym dofinansowanie ze środków EFS: 338 219,70 PLN